Patvirtinta:
UAB Pašto Paslaugos direktoriaus
2013m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. PT 13-01
UAB PAŠTO PASLAUGOS pašto paslaugų teikimo taisyklės.

UAB PAŠTO PASLAUGOS

PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau– taisyklės) nustato pašto paslaugos teikimo reikalavimus ir sąlygas, pašto paslaugos teikėjų ir pašto paslaugos pareigas, pašto siuntų adresavimo tvarką, surinkimo, gabenimo ir pristatymo tvarką.

SĄVOKOS

1.2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Sutartis – ši sutartis ir  kiti šios sutarties priedai, pakeitimai bei papildymai.

Paslaugų teikimo sutartis – ši sutartis, kiti šios sutarties priedai, pakeitimai bei papildymai.

Pašto paslauga – pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas.

Pašto kodas– AB Lietuvos pašto nustatytas adreso pašto kodas.

Adresas– ant pašto siuntos rašoma informacija, kuri nurodo pašto paslaugos naudotojo gyvenamąją ar buveinės vietą.

Pašto paslaugos teikėjas (vežėjas) – pašto paslaugą teikiantis Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų padalinys.

Gavėjas (adresatas) – juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntą lydinčiame dokumente kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą/pristatomą siuntą.

Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti/pristatyti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.

Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntą lydinčiame popieriniame arba elektroniniame dokumente.

Paprastoji siunta– identifikavimo numerio neturinti (korespondencijos) siunta, kuri pristatoma į gavėjo gaunamųjų laiškų dėžutę gavėjui nepasirašant.

Registruotoji siunta– identifikavimo numerį turinti (korespondencijos) siunta, už kurią sumokamas Sutartyje su siuntėju nustatyto dydžio atlyginimas ir ji turi būti įteikta gavėjui į rankas pasirašant.

Registruotoji įteikiamoji siunta– identifikavimo numerį turinti (korespondencijos) siunta, už kurią sumokamas Sutartyje su siuntėju nustatyto dydžio atlyginimas ir ji turi būti įteikta gavėjui į rankas pasirašant, o siuntėjui grąžinamas įteikimo patvirtinimas.

Reklaminė/informacinė pašto siunta – reklaminių/informacinių bukletų ar reklaminės/ informacinės korespondencijos siunta.

Įvertintoji siunta– (korespondencijos) siunta, kurią sugadinus ar kuriai dingus siuntėjui atlyginama jo nurodyta šios siuntos vertė.

Tarptautinė pašto siunta – pašto siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą per kitus pašto paslaugos teikėjus.

Papildomos paslaugos – tai paslaugos, kurių teikimas priklauso nuo būtinosios pervežimo/ pristatymo paslaugos teikimo.

Siuntą lydintis dokumentas – Vežėjo arba Siuntėjo išrašytas siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo/pristatymo sutartį.

Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente naudojant liečiamą nešiojamo kompiuterio ekraną ir/ar kitas pasirašymo priemones.

Parašas – parašas esantis popieriniame arba elektroniniame dokumente.

Kainoraštis – UAB PAŠTO PASLAUGOS  nustatytas teikiamų siuntų ir korespondencijos pervežimo/pristatymo paslaugų kainų sąrašas.

Kainos – tai kainoraštyje nustatyti tarifai už suteiktas siuntų ir korespondencijos pervežimo/pristatymo paslaugas.

Nuolaida – dydis, kuriuo mažinamos kainos.

Surinkimas – pašto paslaugos teikėjo veiksmai, kuriuos atliekant pašto siuntos patenka į pašto tinklą.

Kurjeris– asmuo, dirbantis ar atstovaujantis pašto paslaugų teikėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant/ pristatant jas bei perduodant gavėjui.

Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų ir paženklintų daiktų.

1.3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme (Žin., 1999, Nr.36-1070; 2012, Nr.135-6867) (toliau– Pašto įstatymas), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr.60-1183).Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013-02-28 įsakymo Nr.IV-332, LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymai,LR Vyriausybės nutarimai 2013-03-27 Nr. Nr.225, LR susisiekimo ministro Įsakymas 2013-04-30d. Nr.3-259.

1.4 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RŪŠYS

*  korespondencijos siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*    pašto siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*       registruotųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*         reklaminės / informacinės siuntos (siuntinių) surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*           įvertintųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*             išperkamųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas;

*               pašto paslauga, turinti pridėtinę vertę;

*                  pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas dideliais kiekiais.

II. PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

2.1. Visiems naudotojams vienodomis sąlygomis užtikrinamas pašto paslaugos teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 (penkias) darbo dienas per savaitę, išskyrus atvejus, priklausančius nuo nenugalimos jėgos (force majeure), išskyrus Pašto įstatymo  5str.  3d. 6 punkte nustatytą atvejį ir tam tikras aplinkybes, kurias LR ryšių reguliavimo tarnyba (toliau– Ryšių reguliavimo tarnyba) gali nustatyti kaip išskirtines.

2.2. Pagal pašto paslaugos teikėjo pašto naudotojų poreikius sukurti atitinkantį, pašto surinkimo ir teikimo vietų skaičių.

2.3. Taiko Susisiekimo ministerijos nustatytus privalomai taikomus Lietuvos standartus ir kitus leidinius, tarptautines ir Europos specifikacijas ir (ar) rekomendacijas, susijusias su pašto paslaugos teikimu.

2.4. Pagal Pašto įstatymo 8 str. nuostatas skaidriomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis suteikia galimybę kitiems pašto paslaugos teikėjams naudotis pašto tinklu.

SIUNTŲ IR KORESPONDENCIJOS ADRESAVIMO IR ĮPAKAVIMO REIKALAVIMAI

2.5. Adresuojant pašto siuntą pirmiausia rašomas gavėjo pavadinimas, paskui adresas, ta pačia tvarka rašomas siuntėjo pavadinimas ir adresas. Gavėjo pavadinimas ir adresas rašomi priekinėje pašto siuntos pusėje, apatiniame dešiniajame kampe arba langelyje po permatoma plėvele, jeigu pašto korespondencijos siunta siunčiama voke su permatomu langeliu. Siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi priekinėje pašto siuntos pusėje, viršutiniame kairiajame kampe, o jeigu viršutiniame kairiajame kampe vietos nėra, siuntėjo pavadinimas ir adresas rašomi kitoje pašto siuntos pusėje, viršuje, centre.

2.6. Gavėjo ir siuntėjo pavadinimus sudaro fizinio asmens vardas (ar vardo raidė) ir pavardė arba valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, kito subjekto (toliau visi kartu– įstaiga) pavadinimas.

2.7. Adresą sudaro šios sudedamosios dalys (adresuojant pašto siuntą, ne visos adreso sudedamosios dalys yra privalomos (rašomos):

a) gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas;

b) namo numeris;

c) buto numeris;

d) korpusas;

e) gyvenamosios vietovės pavadinimas;

f) universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas;

g) pašto dėžutės numeris;

h) pašto kodas;

j) savivaldybės pavadinimas;

k) valstybės pavadinimas.

Adresuojant pašto siuntą ar korespondenciją  taip pat turi būti laikomasi šių reikalavimų:

2.8. Pareigų pavadinimas rašomas prieš fizinio asmens vardą (ar vardo raidę) ir pavardę, prieš pareigų pavadinimą gali būti rašomi pagarbos žodžiai (paprastai sutrumpinti, pvz.: J. E., gerb. p.); pedagoginių vardų, mokslo ir kitokių laipsnių sutrumpinimai (pvz.: prof., doc., akad., dr., gen., mjr.) rašomi prieš fizinio asmens vardą (ar vardo raidę).

2.9. Draudžiama gavėjo ir siuntėjo pavadinimus ir adresus rašyti nusitrinančiomis rašymo priemonėmis, taip pat ant pašto siuntos nurodyti dokumentų numerius ir serijas.

2.10. Siuntėjo pavadinimas rašomas vardininko linksniu.

2.11. Rašant adreso sudedamąsias dalis, gali būti vartojami žodžių trumpiniai: savivaldybė– sav., rajonas– r., miestas– m., kaimas– k., gatvė– g., prospektas– pr., bulvaras– bul., alėja– al., skersgatvis– skg., akligatvis– aklg., skveras– sk., aikštė– a., plentas– pl., kelias– kel., takas– tak., korpusas– K ir skaičius (-ai) arba K, skaičius (-iai) ir didžioji raidė, paštas– pšt., pašto dėžutė– p. d.

2.12. Tarp namo ir buto numerių rašomas brūkšnelis.

2.13. Pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas rašomas vartojant žodžių junginį, sudarytą iš gyvenamosios vietovės pavadinimo.

2.14. Lietuvos Respublikoje siunčiama pašto siunta ar korespondencija turi būti adresuojama laikantis šių papildomų reikalavimų:

2.14.1. Gavėjo ir siuntėjo pavadinimai ir adresai rašomi tiksliai ir įskaitomai valstybine kalba.

2.14.2. Gavėjo pavadinimas rašomas naudininko linksniu.

2.14.3. Jeigu pašto siunta adresuojama įstaigos padaliniui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to įstaigos padalinio pavadinimas naudininko linksniu.

2.14.4. Jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, po to darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu.

2.14.5. Jeigu pašto siunta įstaigos adresu siunčiama konkrečiam darbuotojui, bet nežinomas jo pareigų pavadinimas, pirma rašomas darbuotojo vardas (ar vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, kitoje eilutėje– įstaigos pavadinimas vardininko linksniu.

2.14.6. Adresuojant registruotąją pašto siuntą, įvertintąją pašto siuntą arba pašto siuntą, siunčiamą į gyvenamąją vietovę, kurioje nėra gatvės pavadinimo ir namo numerio, rašomas visas gavėjo fizinio asmens vardas.

2.14.7. Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, adresas rašomas taip: gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai arba namo numeris, pašto kodas, miesto pavadinimas.

2.14.8. Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą ne į savivaldybės centrą, adresas rašomas taip: gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas, namo ir buto numeriai arba namo numeris, gyvenamosios vietovės pavadinimas ir, jeigu pašto paslaugos teikimo vieta yra ne gavėjo gyvenamojoje vietovėje, gavėją aptarnaujančios universaliosios pašto paslaugos teikimo vietos, išskyrus viešai naudoti skirtas pašto dėžutes, pavadinimas, pašto kodas, savivaldybės pavadinimas.

2.14.9. Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, pašto paslaugos teikimo vietos pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas.

2.14.10. Prieš pašto kodą valstybės kodo LT rašyti nebūtina.

2.15. Iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę siunčiama pašto siunta turi būti adresuojama laikantis šių reikalavimų:

2.15.1. Gavėjo pavadinimas ir adresas ant pašto siuntos rašomi tiksliai ir įskaitomai lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis.

2.15.2. Valstybės, į kurią siunčiama pašto siunta, pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba.

2.15.3. Nurodant siuntėjo adresą, prieš pašto kodą turi būti rašomas valstybės kodas LT, jungiamas su kodo skaitmenimis brūkšneliu, valstybės pavadinimas rašomas anglų arba prancūzų kalba didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

2.15.4. Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo, po gavėjo pavadinimo rašomi paryškinti žodžiai Poste restante, pašto paslaugos teikimo vietos, kurioje bus įteikta pašto siunta, pavadinimas, valstybės pavadinimas (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba).

Pakuojant pašto siuntą turi būti laikomasi šių reikalavimų

2.15.5. Daiktus, siunčiamus pašto siuntose, ir pašto siuntą supakuoti pagal pašto paslaugos teikėjo nustatytus reikalavimus.

2.15.5.1. Patvarios pakuotės.

2.15.5.2. Paprastoji siunta turi būti tokio dydžio, kad tilptų į standartines pašto dėžutes.

2.15.5.3 Paprastoji siunta netelpanti į standartines pašto dėžutes apmokestinama kaip registruotoji siunta ir įteikiama adresatui pasirašant.

2.16Draudžiama siųsti:

2.16.1. Ginklus ir jų dalis.

2.16.2. Sprogmenis ir sprogstamas medžiagas.

2.16.3. Narkotines ir psichotropines medžiagas.

2.16.4. Gyvus gyvūnus ir augalus.

2.16.5. Greitai gendančius maisto ir kitus produktus.

2.16.6. Skystus produktus.

2.16.7. Dažus ir kitus toksiškus ar koroziją galinčius sukelti tirpalus.

2.16.8. Alkoholio ir tabako gaminius.

2.16.9. Dūžtančius daiktus,daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais.

2.16.10. Pinigus (banknotus ir monetas), išskyrus grynųjų pinigų surinkimo (C.O.D.) operacijas.

2.16.11. Vertybinius popierius (vekselius, čekius, obligacijas, valstybės iždo vekselius, akcijas).

2.16.12. Loterijos bilietus.

2.16.13. Ypač vertingus daiktus (antikvarinius daiktus, turinčius kolekcinę vertę, tauriuosius metalus ir pan.).

2.16.14. Žmogaus palaikus arba kūno dalis.

2.16.15. Sveikatai pavojingus preparatus ir medžiagas.

2.16.16. Tauriuosius metalus, brangakmenius ir tauriuosius mineralus.

2.16.17. Siuntas, kurias gabenti, importuoti arba eksportuoti draudžia koks nors įstatymas, nutarimas, reglamentas arba taisyklės.

2.16.18. Krovinius, kuriems reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės arba kitos sąlygos.

2.16.19. Nesiųsti pašto siuntų, kurių matmenys neatitinka Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinėje pašto konvencijoje, Pašto korespondencijos reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytų didžiausių ir mažiausių pašto siuntų matmenų bei individualioje sutartyje su atskiru klientu.

2.16.20. Pašto paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą pašto kurjerių priimtas tokių krovinių Siuntas. Išvardintas 2.16. punkte.

2.16.21. Užsakydamas transportavimui draudžiamų daiktų pervežimą pagal 4.6. punktą, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas jų perdavimą pervežimui, Užsakovas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir įsipareigoja pateikti visus atitinkamus gabenimui per muitinę leidimus, bei leidimus transportavimui Lietuvoje. O nustačius pažeidimus padengia pašto paslaugos teikėjui, dėl šios priežasties, patirtus nuostolius.

2.16.22. Adresuoti pašto siuntą pagal šių taisyklių 2.6 – 2.16 punktų nustatytus reikalavimus.

2.16.23. Daiktus, siunčiamus pašto siuntose, ir pašto siuntą supakuoti pagal pašto paslaugos teikėjo nustatytus reikalavimus.

III. TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 Pašto paslaugos teikėjo įsipareigojimai:

3.1.1. Taikyti pašto paslaugos tarifus, kurie pateikiami vartotojui kartu su pašto paslaugų teikimo Sutartimi kaip šios sutarties neatskiriamas priedas Nr.1 ir yra patvirtinti UAB Apskonta direktoriaus įsakymu.

3.1.1.  Pateikti siuntų pervežimui techniškai tvarkingas ir švarias transporto priemones.

3.1.2. Paimti iš Siuntėjo siuntas pagal Kliento pateiktą užsakymą. Siunta laikoma priimta pervežimui, kai Vežėjo kurjeris priima ją ir pasirašo siuntą lydinčiame dokumente.

3.1.3. Pakrauti į automobilį arba iškrauti iš automobilio siuntas: nemokamai – jeigu bendras siuntos svoris neviršija 30 kg, už papildomą mokestį – siuntas, kurių bendras svoris viršija 30 kg, tačiau kiekvienos pakuotės svoris neviršija 30 kg.

3.1.4. Pristatyti siuntas ant pakuotės žymės nurodytam Gavėjui. Perduodant siuntas Gavėjui, reikalauti, kad priimantis siuntą asmuo siuntos lydinčiame dokumente įskaitomai įrašytų savo vardą, pavardę, pristatymo datą, laiką ir pasirašytų.

3.1.5. Kasmet iki kovo 1 dienos savo interneto svetainėje paskelbti metinę ataskaitą apie suteiktą pašto paslaugą, įskaitant išnagrinėtų skundų skaičių ir informaciją apie tai, kaip jie buvo išspręsti.

3.1.6. Savo interneto svetainėje skelbti pašto paslaugos tarifus.

3.1.7. Teikti Ryšių reguliavimo tarnybai atitinkamas ataskaitas apie suteiktas pašto paslaugas.

3.1.8. Savo interneto svetainėje teikti informaciją apie pašto paslaugą, galimybę ja naudotis, kokybės reikalavimus paprastosioms, registruotosioms ir įvertintosioms (korespondencijos) siuntoms ir pašto siuntiniams, kurių privalo laikytis teikėjas.

3.1.9. Teikti naudotojams informaciją apie draudžiamų siųsti pašto siuntose daiktų sąrašus pagal šio taisyklių aprašo 2.16 punktą , taip pat daiktų, siunčiamų pašto siuntose, ir pašto siuntos pakuočių reikalavimus, jų tikslaus adreso užrašymo pagal šios sutarties II sk. išdėstytas nuostatas.

3.1.10. Atsakomybė už prarasta ar sugadintą kliento siuntą apribota įrodytą žalą iki 30 eurų. Klientui pageidaujant galima padidinti atsakomybę, mokant papildomą mokestį, kuris sudaro 10% nuo įvertintos sumos.

3.1.11. atsakyti už prarastą ar sugadintą dėl vežėjo kaltės siuntą, tačiau neprisiimti atsakomybės už ekonominius nuostolius ar pasekmes, atsiradusias dėl siuntos ar paketo praradimo, sugadinimo ar vėlavimo, nepriklausomai nuo to ar buvo deklaruota atitinkamos siuntos vertė.

3.1.12. Gautą Kliento pretenziją dėl siuntų ar pakuočių praradimo ar sugadinimo išnagrinėti ir pateikti raštišką atsakymą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.

3.1.13. Neteikti tretiems asmenims jokios informacijos apie Kliento siuntas, gavėjus ir pan. bei šios sutarties sąlygas ir įkainius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus arba atvejus, kai informacija apie Kliento įsiskolinimą gali būti atskleista tretiems asmenims, siekiant įgyvendinti teisėtus Vežėjo interesus.

3.1.14. Siuntėjo prašymu (raštu) per 8 darbo dienas pateikia įrodymus, kad registruotoji pašto siunta buvo pateikta, siunčiamu adresu, asmenims pasirašytinai.

3.1.15. Saugoti pašto siuntą, kurios neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, UAB APSKONTA saugoma 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir po to Pasaulinės pašto sąjungos Pašto (korespondencijos) reglamente ir Pašto siuntinių reglamente nustatytais terminais ir tvarka.

3.1.16.  Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už mėnesio eigoje priimtas ir išduotas siuntas.

3.2. Pašto paslaugos teikėjo teisė:

3.2.1. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis taikyti specifinius tarifus pagal sudarytas sutartis su klientais.

3.2.2. Nepriimti iš siuntėjo arba grąžinti siuntėjui pašto siuntas, jeigu už šių siuntų siuntimą nėra sumokėta įvairiomis kitomis mokėjimo priemonėmis.

3.2.3. Nepriimti iš siuntėjo draudžiamų siųsti daiktų.

3.2.4. Nepriimti iš siuntėjo pašto siuntos, jeigu ji supakuota ne pagal pašto paslaugos teikėjo nustatytus reikalavimus.

3.2.5. Pašto siuntas, kurios įmestos į viešai naudoti skirtas pašto dėžutes ir už kurių siuntimą nesumokėta arba iš dalies sumokėta:

3.2.5.1. Įteikti gavėjui, jeigu gavėjas sutinka sumokėti tokių pašto siuntų siuntimo išlaidas.

3.2.6. Saugoti pašto siuntą vieną mėnesį, jeigu per šį laiką siuntėjas ar gavėjas pašto siuntos neatsiima, pašto paslaugos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turi pranešti apie tokį turtą ir perduoti jį valstybės nuosavybėn.

3.2.7. Pristatant siuntą nelaukti ilgiau nei 10 min. kol Gavėjas ją priims (t.y. pasirašys siuntą lydinčiuose dokumentuose).

3.2.8. Paimant siuntas nelaukti ilgiau nei 10 min. kol Siuntėjas jas tinkamai pagal Taisykles paruoš transportavimui (supakuos, paženklins).

3.2.9. Keisti teikiamų paslaugų Taisykles, kurių naujausia versija skelbiama interneto svetainėje  www.pastopaslaugos.lt, apie pakeitimus tuoj pat informuoti Klientą raštu.

3.2.10. Papildyti, keisti šią sutartį ir/ar jos priedus pranešus apie tai Klientui raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo.

3.3. Kliento teisė ir įsipareigojimai:

3.3.1. Savo nuožiūra naudotis visomis pašto paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis.

3.3.2. Turint pretenzijų dėl siuntos sugadinimo pateikti Vežėjui pretenziją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siunta buvo pristatyta ir nesugadinta.

3.3.3. Kol pašto siunta nepristatyta gavėjui, atsiimti savo pašto siuntą, sumokėdamas pašto paslaugos teikėjo patirtas išlaidas.

3.3.4. Šių taisyklių 3.1.14. punkte nustatyta tvarka prašyti pašto paslaugos teikėjo pateikti įrodymus, kad registruotoji korespondencijos siunta buvo pateikta asmeniškai pasirašytinai gavėjui.

3.3.5. Užtikrinti greitą siuntos perdavimą Vežėjo kurjeriui ir greitą siuntos priėmimą iš Vežėjo kurjerio bei apmokėti papildomai už transporto priemonės prastovą dėl pavėluoto pakrovimo ar iškrovimo, dokumentų, susijusių su siuntų vežimu neįforminimo ar nepateikimo nustatytu laiku ir kitų pažeidimų, atsiradusių dėl Siuntėjo ar Gavėjo kaltės, įskaitant laiką, sugaištą prekių, esančių nepažeistoje pakuotėje, skaičiavimui ir tikrinimui pas Gavėją.

3.3.6. Apmokėti kurjerio laukimą dėl Siuntėjo arba Gavėjo kaltės, paimant arba priduodant siuntą – 60 eurų / valanda. Laukimas skaičiuojamas po 10 minučių, nuo kurjerio atvykimo pas Siuntėją / Gavėją.

3.3.7. Laiku sumokėti pašto paslaugų teikėjui už pastarojo suteiktas Klientui paslaugas šios sutarties numatyta tvarka ir terminais. Laiku neapmokėjus už suteiktas paslaugas, apmokėti Vežėjo papildomas išlaidas, susijusias su pagrindinio įsiskolinimo bei netesybų išieškojimu.

3.3.8. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti Vežėjui apie savo rekvizitų (adresas, telefonai, faksas, el. pašto adresas ir pan.) pasikeitimą.

3.3.9. Turint pretenzijų dėl siuntos sugadinimo pateikti Vežėjui pretenziją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siunta buvo pristatyta ir nesugadinta.

3.3.10. Neteikti  tretiems asmenims jokios informacijos apie šios sutarties sąlygas, kainas ir pan., išskyrus valstybės, kurioje teikiama paslauga,įstatymų numatytus atvejus arba atvejus, kai informacija apie Vežėjo įsiskolinimus gali būti atskleista tretiems asmenims, siekiant įgyvendinti teisėtus Kliento interesus.

3.3.11.  Tvarkingai, pagal reikalavimus išdėstytus šio aprašo II sk. paruošti siuntas ir užrašyti adresą.

3.3.12.  Užtikrinti, kad kartu su siunta būtų pateiktas kurjeriui siuntą lydintis dokumentas.

3.3.13.  Užtikrinti, kad visi duomenys, nurodyti siuntą lydinčiame dokumente, būtų tikslūs.

3.3.14. Gavėjas turi teisę:

3.3.14.1. Atsisakyti gautos pašto siuntos jos neišpakavęs.

3.3.14.2. Gauti kompensaciją už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus tik tuo atveju, kai siuntėjas žalos atlyginimo atsisako ir raštu pasiūlo kompensaciją išmokėti gavėjui.

3.3.14.3. Atsiimant siuntas pateikti asmens dokumentą, įgaliojimą arba darbo pažymėjimą su nuotrauka.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1.  Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir  kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2.  Vežėjas atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradusį dėl jo kaltės ir atlygina Klientui padarytą žalą vadovaudamasis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) arba kitu su Klientu suderintu būdu.

4.3.  Vežėjas neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisyklių reikalavimų ir jei siuntos įteikimo metu Gavėjas neįrašė siuntą lydinčiame dokumente pastabos apie įpakavimo pažeidimus ar pakuočių trūkumą.

4.4.  Vežėjas neatsako už pakuočių trūkumą, atsiradusį pervežant siuntas iš Siuntėjo Gavėjui. Jei pakuotės dėl didelio jų kiekio siekiant greito ir saugaus perdavimo Vežėjui buvo perduotos ne po vieną, o sudėtos ant padėklų ir Klientas neturi vaizdo medžiagos, įrodančios, kad trūkstama pakuotė buvo įkrauta į automobilį. Klientas supranta, kad Vežėjo kurjeris priimdamas iš Siuntėjo didelį kiekį pakuočių, sudėtų ant padėklų, neturi fizinių galimybių sutikrinti pakuočių kiekio, todėl Vežėjo kurjerio parašas ant Siuntas lydčio dokumento negali būti laikomas įrodymu teisme, kad Vežėjas priėmė visas lydinčiame dokumente įvardintas pakuotes.

4.5.  Vežėjas neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.

4.6.  Klientas atsako už tinkamą siuntos ir lydinčių dokumentų paruošimą, ir atlygina Vežėjo patirtą žalą atsiradusią dėl Taisyklių nesilaikymo.

4.7.  Šalys pilnai atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutarties sąlygų nevykdymas bus Force-majeure aplinkybių pasekmė pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (Force-majeure) aplinkybėms, taisykles.

V. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Visi ginčai ir nesutarimai dėl sutarties sąlygų pakeitimo bei papildymo, įsipareigojimų nevykdymo, sprendžiami šalių derybose. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Teisme, esančiame Kauno mieste, Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Šalys pilnai atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutarties sąlygų nevykdymas bus Force-majeure aplinkybių pasekmė pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (Force-majeure) aplinkybėms, taisykles.